Ohtlikku kemikaali käitleva käitise teave

Teave ohutusabinõude ja õnnetuse kohta

OÜ KMG omab ohtlike kemikaalide käitlemisega tegelevat käitist Lõhangu kinnistul, Võerdla küla, Jõelähtme vald. Sellel kinnistul paiknevas käitises ladustatakse kemikaaliseaduse kohaseid plahvatusohtlikke kemikaale.

Käitisega seotud ohutusabinõude kohta annab KMG OÜ-s infot:

Kristjan Jassik, üksuse juht, telefon: +372 5101 021, e-post: kristjan.jassik@kmg.ee, www.kmg.ee

KMG OÜ on pädevale asutusele esitanud kemikaaliseaduse alusel nõutud dokumendid ja omab vastavat tegevusluba. Infot viimase kohapeal tehtud riikliku järelevalvetoimingu kohta on võimalik leida Päästeameti kodulehel (https://www.rescue.ee/et/ohtlikud-ettevotted) ning üksikasjalikku teavet viimase järelevalve toimingu, inspekteerimiskava ja täiendava teabe kohta on võimalik saada pädevatelt asutustelt: Päästeamet (rescue@rescue.ee, üldtelefon: 628 2000) ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (info@ttja.ee, üldtelefon: 667 2000) ning OÜ KMG (info@kmg.ee).

Päästeameti poolt on koostatud ettevõtteväline hädaolukorra lahendamise plaan, mis on koostatud õnnetusest tulenevate kõigi käitisest väljaspool ilmnevate tagajärgedega toimetulemiseks ning, et see on leitav Päästeameti kodulehelt (https://www.rescue.ee/et/ettevottevaeline-haedaolukorra-lahendamise-plaan).

Käitleja teeb koostööd Päästeametiga, et tagada suurõnnetuse korral tegutsemine ja vähendada suurõnnetuse tagajärgi.

Võimaliku õnnetuse korral soovitame järgida kõiki Päästeameti poolt antavaid juhiseid!

Võimalikud õnnetused ja nende tagajärjed:

Kaardil on näidatud käitise ohuala 645 m.

Kaardil on näidatud käitise ohuala 645 m.

Ohuala piiresse jääv maa-ala ei ole ette nähtud inimeste alaliseks või ka perioodiliseks elamiseks!

Rakendatavad meetmed tagajärgede piiramiseks, sh kaitsevahendite ja ressursside loetelu:

tulekustutid, veevõtukohad, liiv, kulutulega võitlemise vahendid.

Inimeste hoiatamiseks suurõnnetuse korral on ettevõtte territooriumile paigaldatud häiresireen.

Sireeni kasutatakse kõikide suurõnnetuste või hädaolukordade  puhul. Võimalikku õnnetust võib kahtlustada ka kuuldes plahvatust ladudest.

Üldhäire signaal:  Õnnetuse korral rakendub territooriumil häiresireen vahelduva helisignaali  kestvusega 60 sek. Tsüklit korratakse.
Kontroll: Häiresireeni kontroll toimub üks kord kuus, esimesel esmapäeval, keskpäeva paiku, ühekordse  sireeni sisselülitusega kuni 7 sekundiks. Testimise signaal inimestele kohustuslikke tegevusi kaasa ei too.

Tegevusjuhised üldhäire sireeni kuulmise korral:

Õnnetuse korral teavitatakse Häirekeskust, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit ja kohalikku omavalitsust.

Koostamise kuupäev: 10.05.2023