Teave ohutusabinõude ja õnnetuse kohta

OÜ KMG omab ohtlike kemikaalide käitlemisega tegelevat käitist Lõhangu kinnistul, Võerdla küla, Jõelähtme vald.

Käitisega seotud ohutusabinõude kohta annab KMG OÜ-s infot:

Andres Leht, lõhketööde üksuse juht, telefon:+372 5134 348, e-post: andres.leht@kmg.ee, www.kmg.ee

KMG OÜ on pädevale asutusele esitanud kemikaaliseaduse alusel nõutud dokumendid ja omab vastavat tegevusluba. Infot viimase kohapeal tehtud riikliku järelevalvetoimingu kohta saab kui küsida kas OÜ KMG või ka riiklikku järelevalve toimingut teinud järelevalve asutuse käest.

Sellel kinnistul paiknevas käitises ladustatakse kemikaaliseaduse kohaseid plahvatusohtlikke kemikaale. Ettevõte omab TTJA poolt välja antud käitlemisluba nr. 01-19.

Koostatud on Päästeameti poolt kinnitatud Hädaolukorra lahendamise plaan, mille järgi tegutsetakse  ohuolukorras.

Käitleja teeb koostööd Päästeametiga, et tagada suurõnnetuse korral tegutsemine ja vähendada suurõnnetuse tagajärgi.

Võimaliku õnnetuse korral soovitame järgida kõiki Päästeameti poolt antavaid juhiseid!

Võimalikud õnnetused ja nende tagajärjed:

 • Tulekahju: mürgiste ainete levik, süttimisoht ning põletused, mis on tingitud soojuskiirgusest, plahvatus.
 • Plahvatus: purustused ning kahjustused, mis tekivad lööklaine raadiuses tekkiva ülerõhu tõttu ning soojuskiirguse tagajärjel, lendavad killu
 • Suurõnnetuse korral on oht saada vigastusi plahvatuse tagajärjel paiskuvatest esemetest ja kildudest, samuti on oht saada vigastada lööklaine tagajärjel.  Samuti võib ohualas lenduda põlevaid osakesi, mis võimaliku kahjuna võivad süüdata käitist ümbritsevat maastikku.

Kaardil on näidatud käitise ohuala 645 m.

Ohuala piiresse jääv maa-ala ei ole ette nähtud inimeste alaliseks või ka perioodiliseks elamiseks!

 

Inimeste hoiatamiseks suurõnnetuse korral on ettevõtte territooriumile paigaldatud häiresireen. Sireeni kasutatakse kõikide suurõnnetuste või hädaolukordade  puhul. Võimalikku õnnetust võib kahtlustada ka kuuldes plahvatust ladudest.

Üldhäire signaal Üldhäire signaal:  Õnnetuse korral rakendub territooriumil häiresireen vahelduva helisignaali  kestvusega 60 sek. Tsüklit korratakse.
uldhäire kontroll Kontroll: Häiresireeni kontroll toimub üks kord kuus, esimesel esmapäeval, keskpäeva paiku, ühekordse  sireeni sisselülitusega kuni 7 sekundiks.

Testimise signaal inimestele kohustuslikke tegevusi kaasa ei too.

Tegevusjuhised üldhäire sireeni kuulmise korral:

 • Kuuldes sireeni teavita ka sellest naabreid, vajadusel osuta abi
 • Viibides väljas, liigu risti tuule suunaga, võimalikult kaugele ohualast
 • Võimalusel mine siseruumi ja püsi seal, sulge aknad-uksed ning ventilatsiooni avad. Autos olles sulge uksed ja aknad ning lülita välja ventilatsioon.
 • Lülita sisse Vikerraadio või Raadio 4 või telekanal ETV ja kuula seal antavaid juhiseid.
 • Informatsiooni saad ka rescue.ee ja päästeala telefonilt 112.
 • Käitise piirkonnas viibivaid inimesi teavitatakse ka suusõnaliselt ja soovitame jälgida meediakanaleid.
 • Harjumatute lõhnade esinemisel hoia suu ja nina ees niiskeid rätikuid.
 • Ära kasuta lahtist tuld!
 • Kasuta telefoni ainult äärmisel vajadusel, et mitte koormata telefoni liine.

Õnnetuse korral teavitatakse Päästeametit, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit, kohalikku omavalitsust ja Politseid.

Andres Leht
lõhketööde üksuse juht


5134 348
andres.leht@kmg.ee

OÜ KMG  www.kmg.ee