A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte teave ohutusabinõude ja õnnetuse kohta 

OÜ KMG omab lõhkematerjali ladu ning on Kemikaaliseaduse alusel A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte. Ettevõtte kohta on koostatud eelnimetatud seaduse alusel teabeleht ja ettevõte omab TTJA poolt välja antud Lõhkematerjalide käitlemisluba nr. 01-19.

Koostatud on Päästeameti poolt kinnitatud Hädaolukorra lahendamise plaan, mille järgi tegutsetakse  ohuolukorras.
Ohutuse tagamiseks teeme koostööd Päästeametiga ning jälgime Kemikaaliseaduse nõudeid.

Käitise aadress:
Lõhkematerjalide ladu, Lõhangu kinnistu Võerdla küla, Jõelähtme vald.
Laokompleks asub endise Maardu fosforiidikarjääri väljatöötatud alal, Kallavere aleviku ja Peterburi mnt. vahel.

Lõhkematerjalide laos käideldakse ja hoiustatakse järgmisi  tooteid: 

 • 1D allklassi lõhkematerjalid ja lõhkeaine- plahvatusohtlikud, väga mürgised, keskkonnaohtlikud. ÜRO nr. 1942, 0081, 0241, 0082. Hoiustatakse ladudes maksimaalse kogusega 57 t.
 • 2D allaklassi pentaerütriit tetranitraat (P.E.T.N.) kuni 1t ÜRO nr 0443
 • 1B B (Detonaatroid) kuni 20000 tk
 • 4 S (Detonaatorid) kuni 15000 tk
 • 4 B (Detonaatorid) kuni 15000 tk
 • 3 G Pürotehnika kuni 35 t
 • 4 G Pürotehnika kuni 35 t
 • 1 C Pürotehnika kuni 0,03 t
 • 2C Pürotehnika kuni 0,01 t
 • 3C Pürotehnika kuni 0,01 t

Võimalikud suurõnnetused ja nende tagajärjed: 

 • Tulekahju: mürgiste ainete levik, süttimisoht ning põletused, mis on tingitud soojuskiirgusest, plahvatus.
 • Plahvatus: purustused ning kahjustused, mis tekivad lööklaine raadiuses tekkiva ülerõhu tõttu ning soojuskiirguse tagajärjel, lendavad killu
 • Suurõnnetuse korral on oht saada vigastusi plahvatuse tagajärjel paiskuvatest esemetest ja kildudest, samuti on oht saada vigastada lööklaine tagajärjel.  Samuti võib ohualas lenduda põlevaid osakesi, mis võimaliku kahjuna võivad süüdata käitist ümbritsevat maastikku.
 • Naabruses ja piirkonnas viibivate inimeste hoiatamiseks suurõnnetuse korral on ettevõtte territooriumile paigaldatud häiresireen. Sireeni kasutatakse kõikide suurõnnetuste või hädaolukordade  pu Võimalikku õnnetust võib kahtlustada ka kuuldes plahvatust ladudest.
Üldhäire signaal Üldhäire signaal:  Õnnetuse korral rakendub territooriumil häiresireen vahelduva helisignaali  kestvusega 60 sek. Tsüklit korratakse.
uldhäire lõpp Üldhäire lõpp: Ühtlane 60 sek pikkune helisignaal, mida edastatakse üks kord.
uldhäire kontroll Kontroll: Häiresireeni kontroll toimub üks kord kuus, esimesel esmapäeval, keskpäeva paiku, ühekordse  sireeni sisselülitusega kuni 7 sekundiks.
 • Testimise signaal elanikele kohustuslikke tegevusi kaasa ei too.

Tegevusjuhised üldhäire sireeni kuulmise korral: 

   • Kuuldes sireeni teavita ka sellest naabreid, vajadusel osuta abi
   • Viibides väljas, liigu risti tuule suunaga, võimalikult kaugele ohualast
   • Võimalusel mine siseruumi ja püsi seal, sulge aknad-uksed ning ventilatsiooni avad.
    Autos olles sulge uksed ja aknad ning lülita välja ventilatsioon.
   • Lülita sisse Vikerraadio või Raadio 4 või telekanal ETV ja kuula seal antavaid juhiseid.
   • Informatsiooni saad ka www.rescue.ee ja päästeala telefonilt 112.
   • Ohualas asuvaid inimesi teavitatakse ka suusõnaliselt ja soovitame jälgida meediakanaleid.
   • Harjumatute lõhnade esinemisel hoia suu ja nina ees niiskeid rätikuid.
   • Ära kasuta lahtist tuld!
   • Kasuta telefoni ainult äärmisel vajadusel, et mitte koormata telefoni liine.

Õnnetuse korral teavitatakse Päästeametit, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit, kohalikku omavalitsust ja Politseid.

Võimaliku õnnetuse korral soovitame järgida kõiki Päästeameti poolt antavaid juhiseid! 

Kaardil on näidatud lõhkematerjalide lao ohuala 1300 m.

Andres Leht
lõhketööde üksuse juht


5134 348
andres.leht@kmg.ee

OÜ KMG  www.kmg.ee